Wedstrijdreglement senioren

Wedstrijdreglement senioren
Baarnse Schaakvereniging
(versie 17-10-2014)

Algemene bepalingen

1.
a). Dit reglement is van toepassing op de wedstrijden van de interne competitie en de bekercompetitie.
b). Ieder lid vanaf 18 jaar heeft recht op deelname aan beide competities.
c). Leden jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de interne en/of bekercompetitie na overleg met de wedstrijdleider en de jeugdleider.

2.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘regels voor het schaakspel’, vastgesteld door de Wereldschaakbond (FIDE), inclusief aanvullingen en voor zover in dit reglement niet anders bepaald is.

3.
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen. Dit reglement treedt direct na aanneming door de algemene vergadering in werking.

4.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. Bij zijn afwezigheid wordt zijn functie waargenomen door een door hem aangewezen plaatsvervanger. Voor alle beslissingen van de wedstrijdleider staat beroep open bij het bestuur van de vereniging.

5.
a). De wedstrijden van beide competities worden in beginsel gespeeld op vrijdag tussen 19.45 uur en 23.30 uur. Vooruit of achteraf spelen is niet mogelijk.
b). Indien een speler verhinderd is om te spelen, dient hij dit uiterlijk op de speeldag om 17.00 uur te melden aan de intern wedstrijdleider.
c). Als een speler afwezig is, zonder zich te hebben afgemeld, moet hij zich, nadat de wedstrijdleider hem dat heeft medegedeeld, de drie volgende competitieronden aanmelden om mee te kunnen spelen. Als die betreffende speler in dat seizoen nog een keer afwezig is, zonder zich te hebben afgemeld, moet hij zich voor de rest van het seizoen voor iedere ronde aanmelden om mee te kunnen spelen.

Interne competitie

6.
a). Een seizoen bestaat uit 36 ronden. Mocht door omstandigheden het aantal geplande speelavonden niet gehaald worden, dan zal het aantal speelavonden worden aangepast. De leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
b). Indien een speler gedurende het seizoen binnenstroomt, worden de reeds gespeelde ronden met terugwerkende kracht voor de betrokkene gehonoreerd als “afwezig met kennisgeving”.

7.
a). Elke wedstrijd start in beginsel om 19.45 uur.
b). Het speeltempo bedraagt: 1 uur en 35 minuten per persoon voor de hele partij met een toevoeging van 10 seconden per zet.
c). Indien een van beide spelers om 20.00 uur niet aanwezig is, stelt zijn aanwezige tegenstander de klok in en start de klok.
Als de tegenstander om 20.45 uur niet aanwezig is, wordt de partij geacht niet gespeeld te zijn. De aanwezige speler krijgt een beloning volgens ‘niet gespeeld buiten schuld’, de niet opgekomen speler krijgt geen punten wegens ‘afwezig zonder kennisgeving’, tenzij hij overmacht kan aantonen.
d). Elke wedstrijd eindigt uiterlijk om 23.30 uur.
e). De wedstrijdleider is bevoegd een reeds gepubliceerde indeling te wijzigen. Partijen die op dat moment al begonnen zijn, kunnen niet meer betrokken worden bij de indelingswijziging. Na 20.15 uur kan een gepubliceerde indeling niet meer worden gewijzigd.
f). De wedstrijdleider kan onder bijzondere omstandigheden besluiten tot een ander speeltempo. Als een der spelers het niet eens is over het aangepaste tempo, dan geldt het standaardtempo, tenzij daarmee de eindtijd ban 23:30 uur overschreden wordt. In dat geval geldt het door de wedstrijdleider bepaalde speeltempo.
g). Indien er sprake is van bardienst door een speler van de interne competitie, wordt dit als oneven gezien in de betreffende ronde.

8.
a) De indeling wordt berekend volgens het systeem Keizer, waarbij de spelers afhankelijk van hun clubrating – voor aanvang van de eerste ronde – een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
De waarde van de hoogste speler op rating wordt bepaald door de wedstrijdleider (ongeveer 1,5 x het aantal deelnemers). Nummer twee is één punt minder waard, etc.
Na de 12de en 24ste ronde vindt herwaardering plaats – de waarde wordt dan voor alle uitslagen opnieuw bepaald op basis van de dan geldende clubrating.
b). De puntenberekening is als volgt:
Bij winst intern : 6/6 van de waardepunten van de tegenstander
Bij remise intern : 3/6 van de waardepunten van de tegenstander
Bij verlies intern : 0
Bij afwezig met kennisgeving : 2/6 van eigen waardepunten voor de eerste 12 afwezigheden in één seizoen. Voor volgende afwezigheden: 0. De laatste ronde levert afwezigheid geen punten op.
Bij afwezig zonder kennisgeving : 0
Bij niet gespeeld buiten schuld : 6/6 van eigen waardepunten
Bij afwezig in clubbelang : 4/6 van eigen waardepunten
Bij oneven : 4/6 van eigen waardepunten
Bij winst extern : 4/6 van eigen waardepunten
Bij remise extern : 4/6 van eigen waardepunten
Bij verlies extern : 4/6 van eigen waardepunten
c). Als het aantal spelers dat aan een ronde mee wil doen oneven is, heeft één speler geen tegenstander. Dit zal de laagst geklasseerde speler zijn in het meest actuele klassement. Een speler kan echter slechts een tweede keer oneven zijn als alle andere spelers een keer oneven zijn geweest.

9.
Als twee of meer spelers aan het eind van het seizoen evenveel punten behaald hebben in het Overall klassement, eindigt degene die de meeste winstpartijen behaald heeft hoger. Wanneer ook het aantal winstpartijen gelijk is, eindigt degene die de meeste remisepartijen behaald heeft hoger. Wanneer ook het aantal remisepartijen gelijk is, eindigen de spelers gelijk, behalve als het gaat om het clubkampioenschap.
In dat geval wordt er een beslissingsmatch gespeeld over minimaal twee partijen. De wedstrijdleider bepaalt verdere details over de beslissingsmatch, tenzij hij zelf een van die spelers is; dan bepaalt het bestuur de verdere details.

Bekercompetitie

10a.
De bekercompetitie bestaat uit twee afzonderlijke knock out competities (groepen): de A-beker en de B-beker.
Op basis van een aan het begin van het seizoen door de wedstrijdleider bepaalde ratinggrens worden spelers ingedeeld voor de A-beker (de sterkste spelers) of de B-beker.
De indeling van elke ronde geschiedt door middel van loting. Voor het begin van de bekercompetitie zal een kalender gepubliceerd worden waarin de speeldata van elke ronde en de termijnen waarin een ronde gespeeld moet zijn vermeld staan.
De uitslagen van de bekerwedstrijden tellen mee voor de interne competitie.

10b.
Voor bepaling van de rating wordt telkens gekeken naar de actuele clubrating van de speler in kwestie.

11.
Er wordt één wedstrijd gespeeld, waarvan de winnaar doorgaat naar de volgende ronde en de verliezer uitgeschakeld is van verdere deelname aan deze competitie. Bij remise gaat degene die op dat moment de laagste clubrating heeft door naar de volgende ronde, als het ratingverschil 150 punten of meer is. Is het ratingverschil kleiner dan 150 punten, dan zal indien mogelijk direct na de partij een beslissingswedstrijd worden gespeeld, met 10 minuten per persoon per partij, met omgedraaide kleuren. Eindigt deze partij ook weer in remise, dan gaat degene met de laagste rating door.

Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt binnen de gestelde termijn, beslist de wedstrijdleider wie doorgaat naar de volgende ronde. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met beide spelers en een bestuurslid.

12.
De algemene bepalingen en de regels voor de interne competitie gelden – voor zover van toepassing – ook voor de bekerwedstrijden.

13.
De winnaar van de bekerfinale in elke groep is de bekerkampioen. Als er geen beslissing is gevallen, volgt een beslissingswedstrijd met een speeltempo van 10 minuten per persoon per partij, met omgedraaide kleuren. Als deze barrage onbeslist eindigt, is de speler met de laagste clubrating bekerwinnaar.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Vergadering op 17 oktober 2014.

M.J.E. Kruiswijk A.A. Koekkoek
(voorzitter) (secretaris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *